ALGEMENE VOORWAARDEN

Om jouw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Met het betreden van de locatie van Multi Fun Bussloo, ga je als bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaard je de andere rechten en plichten die vermeld staan op www.multifunbussloo.nl en die ter inzage te verkrijgen zijn op de locatie van Multi Fun Bussloo.

1. Definities

Multi Fun Bussloo: aanbieder van diverse Faciliteiten op het gebied van avontuur en ontspanning, gevestigd aan Withagenweg 17 te Wilp.

Faciliteit: alle diensten of producten die Multi Fun Bussloo aanbiedt waaronder, maar niet uitsluitend, glowgolf, lasergame, escape rooms, escape games, pitch & putt, minigolf, voetgolf, klootschieten, pubquiz, karaoke en horeca Faciliteiten.

Arrangement: een combinatie van activiteiten, eventueel met gebruik horeca.

Bezoeker: een natuurlijke of rechtspersoon die met Multi Fun Bussloo een overeenkomst heeft gesloten om gebruiken te maken van de Faciliteiten van Multi Fun Bussloo, degene die een reservering heeft geplaatst bij Multi Fun Bussloo voor een Faciliteit alsmede een ieder die de locatie van Multi Fun Bussloo betreedt, ongeacht of deze gebruik maakt van een Faciliteit van Multi Fun Bussloo.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle Bezoekers van Multi Fun Bussloo. Iedere Bezoeker wordt geacht bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden. Op de onbekendheid van de Algemene Voorwaarden kan geen beroep worden gedaan. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de deelnemer/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te raadplegen op de website www.multifunbussloo.nl en op de locatie van Multi Fun Bussloo.

3. Betaling

Betaling dient te geschieden voordat gebruik gemaakt wordt van een faciliteit. Zakelijke groepen bij ons bekend kunnen op rekening. Een faciliteit kan op de volgende manieren worden gereserveerd:

A.door contante betaling of pinbetaling direct voorafgaand aan een activiteit.
B.door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.multifunbussloo.nl, via het e-mailadres van Multi Fun Bussloo of telefonisch. Een aanbod van de deelnemer wordt geacht te zijn gedaan indien de deelnemer de betreffende gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gewenste activiteit of arrangement, datum en tijdstip en aantal personen elektronisch aan Multi Fun Bussloo heeft gestuurd.

De overeenkomst tussen de deelnemer en Multi Fun Bussloo komt tot stand op het moment dat Multi Fun Bussloo via e-mail een bevestiging aan de deelnemer heeft gestuurd waarin een weergave van de aangevraagde activiteit staat. Op deze bevestiging van de activiteit wordt de betaalmethode en het te betalen bedrag vermeld. Het moment waarop de reservering moet worden betaald, zal door Multi Fun Bussloo in de bevestiging worden aangegeven. Bij niet-tijdige betaling of als de bezoeker niet tijdig aanwezig is voor de gereserveerde faciliteit zonder tijdig bericht, dan vervalt de reservering maar blijft de betaling onverminderd verschuldigd.

Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting van Multi Fun Bussloo om een Faciliteit ter beschikking te stellen aan de Bezoeker op een bepaalde datum en met een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een Faciliteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend.

4. Prijzen

Alle prijzen die Multi Fun Bussloo hanteert zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Extra’s afgenomen buiten het gereserveerde Arrangement/programma/combideal worden aan je doorberekend.

5. Annulering en/of wijzigingen

Zodra een Bezoeker een reservering voor een Faciliteit heeft geplaatst, en deze door Multi Fun Bussloo is bevestigd, dan is de reservering definitief. Annulering van de aangekochte activiteit leidt dan niet tot restitutie van de betaalde bedragen c.q. verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd. Het wijzigen van de datum, het tijdstip of het aantal personen van een reservering is niet mogelijk, tenzij Multi Fun Bussloo een verzoek daartoe schriftelijk honoreert. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan door tijdig een e-mail te sturen aan Multi Fun Bussloo met vermelding van de naam van de Bezoeker(s), de oorspronkelijke datum en de gewenste datum. Beoordeling van het verzoek hangt af van de tijdigheid van het verzoek, zulks ter beoordeling door Multi Fun Bussloo en de beschikbaarheid op de gewenste datum.

Multi Fun Bussloo behoudt zich te allen tijde het recht voor om het tijdstip van aanvang van een reservering, het programma of de programmavolgorde te wijzigen. De Bezoeker die de reservering heeft geplaatst wordt, indien diens contactgegevens bekend zijn bij Multi Fun Bussloo, hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. In goed overleg met de Bezoeker zal dan gezocht worden naar een passende alternatieve datum en/of tijdstip voor de reservering. Het annuleren van de aangekochte activiteit en restitutie van het aankoopbedrag is daarbij niet mogelijk. Tenzij anders is bepaald is een reservering niet overdraagbaar aan een andere Bezoeker.

6. Minderjarigen

Kinderen tot en met elf (11) jaar oud moeten bij het betreden van Multi Fun Bussloo worden vergezeld door een verantwoordelijke volwassene, die toezicht moet houden op de kinderen. Om die reden kan bij de toegang van Multi Fun Bussloo door kinderen zonder begeleiding de leeftijd worden gecontroleerd. De verantwoordelijke begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige kinderen onder de 18 jaar. De minderjarige kinderen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijk voogd. Deze verantwoordelijkheid strekt zicht uit tot de eventuele schade die hun kinderen veroorzaken.

7. Veiligheid

Het betreden van de Faciliteiten van Multi Fun Bussloo en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Multi Fun Bussloo hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder. Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol of verdovende middelen deel te nemen aan alle Faciliteiten van Multi Fun Bussloo.

Bij het betreden van Multi Fun Bussloo aanvaardt Bezoeker een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidene plaatsen tentoongespreid, zijn kosteloos verkrijgbaar bij de receptie en worden door middel van instructies door het personeel van Multi Fun Bussloo kenbaar gemaakt en nageleefd. Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Multi Fun Bussloo op te volgen De gevolgen van het niet opvolgen of het niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

Bezoeker is verplicht om zich tijdens het gebruik van de Faciliteiten van Multi Fun Bussloo zo te gedragen dat hij of zij geen enkel gevaar oplevert voor andere Bezoekers of personeel van Multi Fun Bussloo. Gedrag dat de Bezoekers of het personeel van Multi Fun Bussloo in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het uiterste geval is Multi Fun Bussloo gerechtigd de Bezoekers uit het pand te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat.

Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen. Roken is alleen mogelijk op de daarvoor aangewezen plaatsen op de locatie en is in andere ruimten verboden.

Indien en voor zover het dienstdoende personeel van Multi Fun Bussloo het vermoeden heeft dat een Bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar feit, dan heeft de bedrijfsleiding het recht de kleding en bagage van de Bezoeker te onderzoeken en eventueel in beslag te nemen. De Bezoeker geeft op voorhand hiervoor toestemming.

8. Aansprakelijkheid en schade

Multi Fun Bussloo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of ontvreemding van eigendommen van de Bezoeker, ongevallen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit gebruik van een Faciliteit, letsel of enig ander nadeel dat een Bezoeker mocht lijden in verband met een bezoek aan Multi Fun Bussloo, tenzij de aansprakelijkheid van Multi Fun Bussloo op grond van de wet dwingend rechtelijk is voorgeschreven. Indien Multi Fun Bussloo op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Multi Fun Bussloo wordt vergoed, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor Multi Fun Bussloo geldt en nadrukkelijk voor zover deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door de verzekeraar.

In aanvulling op het vorige aanvaardt Multi Fun Bussloo geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade die verband houdt met de deelname door de Bezoeker aan de Faciliteiten glowgolf, lasergame, escape rooms, escape games, pitch & putt, minigolf, voetgolf, klootschieten, pubquiz, karaoke en alle andere Faciliteiten die worden verzorgd door Multi Fun Bussloo. Iedere bezoeker neemt deel aan een activiteit op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt eveneens door Multi Fun Bussloo niet aanvaard.

Indien een Bezoeker meent schade te hebben geleden waarvoor hij/zij Multi Fun Bussloo aansprakelijk acht, dan dient deze schade onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient deze schade ook binnen 48 uur na het ontstaan schriftelijk bevestigt te worden bij Multi Fun Bussloo. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. In geval van een niet tijdige of onvolledige schademelding, vervalt het recht op vergoeding van de geleden schade.

9. Wangedrag en aansprakelijkheid Bezoekers

Bezoekers dienen te allen tijde zich te houden aan de huisregels van Multi Fun Bussloo en dienen de instructies van het personeel op te volgen. Indien een Bezoeker zich schuldig maakt aan baldadigheid, het moedwillige vernielen van eigendommen van Multi Fun Bussloo en andere gasten, het niet houden aan de veiligheidsvoorschriften of instructies van het personeel of het verstoren van de orde binnen Multi Fun Bussloo, dan wordt de Bezoeker onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van de gemaakte reservering zal niet plaatsvinden, ook niet als slechts een gedeelte van het Arrangement tot dan is verbruikt.

Bezoekers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Multi Fun Bussloo en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Multi Fun Bussloo en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Multi Fun Bussloo bevonden.

Bezoeker vrijwaart Multi Fun Bussloo voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van Bezoeker op het terrein van Multi Fun Bussloo bevonden.

10. Parkeren

Het parkeren van een voertuig op het parkeerterrein van Multi Fun Bussloo, geschiedt geheel op eigen risico. Op het parkeerterrein van Multi Fun Bussloo gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. Bezoekers wordt aangeraden om hun voertuig goed af te sluiten en geen waardevolle spullen achter te laten. In geval van diefstal, beschadiging of vernieling van het voertuig aanvaardt Multi Fun Bussloo geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook als de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, een explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.

11. Juridische website

Alhoewel wij uiterste zorg dragen voor correcte informatie op onze website, kunnen er echter in geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan, direct of indirect, door bijvoorbeeld verlies van data-, gebruik- en/of opbrengsten, in welke vorm dan ook, in verband met het gebruik van de informatie, zoals weergegeven op onze webpagina’s.

12. Klachten

Multi Fun Bussloo doet haar uiterste best om een bezoek aan Multi Fun Bussloo zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle zorg kan het voorkomen dat een Bezoeker een klacht heeft. Deze klacht dient in principe direct bij één van de medewerkers van Multi Fun Bussloo te worden gemeld die de klacht verder zal begeleiden. Mocht een directe melding van de klacht redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan dient de klacht in elk geval binnen 8 dagen na gebruik making van de Faciliteit schriftelijk bij Multi Fun Bussloo te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Multi Fun Bussloo zal alle klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en degene die de klacht heeft ingediend, op de hoogte houden van de behandeling.

13. Vragen

Voor vragen over de Faciliteiten van Multi Fun Bussloo, kan tijdens de openingstijden telefonisch contact opgenomen worden met Multi Fun Bussloo. Daarnaast kunt u jouw vragen ook per email of via het formulier op de website stellen. Vermeld daarbij graag duidelijk jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en een geldig e-mail adres. Multi Fun Bussloo streeft er naar om vragen binnen 24 uur te beantwoorden.

Multi Fun Bussloo
Withagenweg 17
7384 SB WILP
Email: info@multifunbussloo.nl
Telefoon: 0570-26 12 12

14. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Multi Fun Bussloo en haar Bezoekers zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Multi Fun Bussloo.